Calcular el enésimo número de fibonacci

{
Fibonacci integers are defined as:
Fibonacci Zahlen sind wie folgt definiert:

fib[n+2] = fib[n+1] + fib[n];
fib[1] = 1;
fib[0] = 1;

Example/Beispiel: fib[4] = fib[3] + fib[2] = fib[2] + fib[1] + fib[1] + fib[0] =
fib[1] + fib[0] + fib[1] + fib[1] + fib[0] = 5
}

function fibit(n: Integer): Integer;
var
a, b, i, temp: Integer;
begin
temp := 1;
a := 1;
b := 1;
for i := 1 to n - 1 do
begin
temp := a + b;
a := b;
b := temp;
end;
Result := temp;
end;

function fibrec(n: Integer): Integer;
var
temp: Integer;
begin
temp := 0;
if (n = 0) then temp := 1;
if (n = 1) then temp := 1;
if (n > 1) then temp := fibrec(n - 1) + fibrec(n - 2);
Result := temp;
end;


// Example:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(IntToStr(fibit(10)));
ShowMessage(IntToStr(fibrec(10)));
end;Autor: Dev4u.ch
Homepage: http://www.dev4u.ch

No hay comentarios:

Publicar un comentario